lunes, 29 de diciembre de 2014

Bon Nadal i Feliç Any Nou

Des de l´ACC volem desitjar-vos un molt bon Nadal, oferir-vos els nostres millors desitjos i compartir una petita reflexió des del coneixement criminològic.

ELS NOSTRES DESITJOS
"Quantes possibilitats d'elecció tenia Déu a l'hora de construir l'univers?"
Aquesta pregunta, atribuïda per Stephen W. Hawking a Einstein a la seva Història del Temps (1988, Editorial Crítica, Barcelona, pàg. 222), resumeix perfectament un dels debats filosòfics més aferrissats des del Segle XVI, què perdura fins als nostres dies, i afecta directament a la nostra ciència. Determinisme versus Llibertat.
El model criminològic de Triple Risc Delictiu, de S. Redondo (publicat a la REIC, 2008), sorgeix per ordenar, parsimoniosament, diverses teories i enfocaments criminològics. Així com el determinisme de Laplace va patir un dur cop amb el Principi d'Incertesa, la pugna inter-teòrica en Criminologia es veu abocada a la indeterminació ordenada, com les persones. Malgrat els nostres ingredients bàsics, què ens predisposen, tenim capacitat de canviar, en funció d'aquests ingredients personals, el suport que se'ns brinda i les oportunitats que la vida ens va posant al nostre esdevenir.
Aquestes dates assenyalades, més enllà de les creences de cadascú de nosaltres, exalten valors necessaris per protegir la societat, a la nostra prole, o bé a nosaltres mateixos, de la delinqüència i la conducta antisocial. Ingredients bàsics, com els nostres gens, probablement ens marquen relacionalment, però tots som capaços de valorar l'esforç de reunir-se amb amics i família donada l'oportunitat que se'ns presenta cada final d'any. I, encara en els marcs més desestructurats o disfuncionals, hi ha espai per a la reconciliació, la concòrdia, la superació de les diferències i la tolerància, estretament lligada a la llibertat.
Aquesta última paraula, tan gastada en els nostres dies associada a la negativitat, és la que ens fa diferents, la qual ens ha de guiar en la ciència i en les nostres relacions socials. És la base d'un ingredient fonamental de protecció en aquests difícils temps: el suport prosocial. I aquest només es pot donar tolerant (-nos): com resumia Savater en la seva Política per Amador (2007, Ariel, Barcelona), no tolerar la intolerància és la millor manera de produir tolerància. Com criminòlegs i criminòlogues, estem convençuts que la tolerància és la millor manera de fomentar el suport social, una de les claus de la prevenció.
Potser aquest 2015 puguem aplicar, cada dia, la millor expressió de la tolerància, resumida en la lletra d'una nadala: "nit de pau, nit d'amor", per a tothom.

NUESTROS DESEOS (CASTELLANO)
“¿Cuántas posibilidades de elección tenía Dios al construir el universo?”
Esta pregunta, atribuida por Stephen W. Hawking a Einstein en su Historia del Tiempo (1988, Editorial Crítica, Barcelona, pág. 222), resume perfectamente uno de los debates filosóficos más enconados desde el Siglo XVI que perdura hasta nuestros días y afecta directamente a nuestra ciencia. Determinismo versus Libertad.
El modelo criminológico de Triple Riesgo Delictivo, de S. Redondo (publicado en la REIC, 2008), surge para ordenar, parsimoniosamente, diversas teorías y enfoques criminológicos. Así como el determinismo de Laplace sufrió un duro golpe con el Principio de Incertidumbre, la pugna inter-teórica en Criminología se ve abocada a la indeterminación ordenada, como las personas. Pese a nuestros ingredientes básicos, que nos predisponen, tenemos capacidad de cambiar, en función de dichos ingredientes personales, el apoyo que se nos brinda y las oportunidades que la vida nos va poniendo sobre nuestro devenir.
Estas fechas señaladas, más allá de las creencias de cada uno de nosotros, exaltan valores necesarios para proteger a la sociedad, a nuestra prole o a nosotros mismos, de la delincuencia y la conducta antisocial. Ingredientes básicos, como nuestros genes, probablemente nos marcan relacionalmente, pero todos somos capaces de valorar el esfuerzo de reunirse con amigos y familia dada la oportunidad que se nos presenta cada final de año. Y, aún en los marcos más desestructurados o disfuncionales, hay espacio para la reconciliación, la concordia, la superación de las diferencias y la tolerancia, íntimamente ligada a la libertad.
Esta última palabra, tan manida en nuestros días asociada a la negatividad, es la que nos hace distintos, la que nos debe guiar en la ciencia y en nuestras relaciones sociales, es la base de un ingrediente fundamental de protección en estos difíciles tiempos: el apoyo prosocial. Y éste sólo se puede dar tolerando(nos): como resumía Savater en su Política para Amador (2007, Ariel, Barcelona), no tolerar la intolerancia es la mejor forma de producir tolerancia. Como criminólogos/as, estamos convencidos de que la tolerancia es la mejor manera de fomentar el apoyo social, una de las claves de la prevención.
Tal vez este 2015 podamos aplicar, cada día, la mejor expresión de la tolerancia, resumida en la letra de un villancico: “noche de paz, noche de amor”, para todas las personas.

OUR DESIRES (ENGLISH)
"How much choice did God have in constructing the universe?"
This question, attributed by Stephen W. Hawking to Einstein in his A Brief History of Time (in Spanish, 1988 Editorial Crítica, Barcelona, p. 222) summarizes perfectly one of the fiercest, since the sixteenth century that continues to our days, philosophical debates, which directly affects our science. Free will VS determinism.
The criminological model of Triple Risk of Delinquency, from S. Redondo (published at REIC, 2008), comes to order, parsimoniously, various criminological theories and approaches. As the Laplace´s determinism suffered a blow with the Uncertainty Principle, the inter-theoretical struggle in Criminology is doomed to the orderly indeterminacy, like people. Despite our basic ingredients that predispose us, we have ability to change, depending on such personal ingredients, the support given to us and the opportunities that life will put us on our becoming.
Christmas Time, beyond the beliefs of each of us, exalts necessary values to protect society, our offspring or ourselves, from crime and antisocial behavior. Basic ingredients, like our genes, are probably responsible of our relational capabilities, but we can all appreciate the effort to meeting with friends and family given the opportunity presented to us each year ending. Even in the most disorganized or dysfunctional frames, there is room for reconciliation, harmony, overcoming differences and tolerance, closely linked to freedom.
This last word, overused nowadays in association with negative feelings, is what makes us different, which should guide us in science and in our social relations. Is the basis of a protective primary ingredient at these difficult times: prosocial support. And this can be only possible by tolerating (ourselves): as Savater summarized in its “Policy for Amador” (in Spanish, Política para Amador, 2007, Ariel, Barcelona), not tolerating intolerance is the best way to produce tolerance. As criminologists, we believe that tolerance is the best way to promote social support, a key to prevention.
Perhaps this 2015 we can apply each day the best expression of tolerance, summarized in the words of a Carol: "Silent Night, Holy Night", for all people.

Negociacions sobre el conveni de mediació amb el Departament de Justícia

Després de dues reunions amb la Directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, la Sra. Rosa M. Torre, encara no s'ha materialitzat el conveni què permeti la incorporació dels criminòlegs al Registre general de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. No obstant, sí podem afirmar que existeix voluntat política, i que es compliran les indicacions que el Sr. Conseller va donar després de la reunió celebrada el passat 22 d'octubre, per tal que s'iniciessin els tràmits que hauran de donar com a resultat la signatura d'un conveni entre l'Associació i el Departament de Justícia.

No tenim cap dubte que la voluntat política que ens han transmés les diverses trobades amb els responsables del Departament de Justícia donaran lloc a un resultat satisfactori en un breu espai de temps.

Recordem que la signatura d'aquest acord implicarà que l'ACC tindrà la mateixa consideració d'un col·legi professional en l'àmbit de la mediació i que, tal i com ja li vàrem expressar al Sr. Conseller en l'esmentada reunió, l'adequació dels professionals criminòlegs a l'exercici de la mediació i la resolució de conflictes està fora de qualsevol dubte atesa la inclusió en els plans d'estudi de matèries i assignatures expressament destinades a aquesta comesa i el fet, encara més notable des de la nostra perspectiva, que un dels objectes d'estudi i matèria d'interès preferencial de la ciència criminològica és tot allò relacionat amb els conflictes socials i de convivència.

L'habilitació per a l'exercici de la mediació es conté també, i de forma expressa, al Suplement Europeu dels Títols universitaris en Criminologia (creat dins del marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior per clarificar amb validesa europea quines són les competències per a que les capacitin les diferents titulacions), en virtut del qual els professionals de la Criminologia desenvolupen tot un seguit de competències adreçades a la gestió i l'anàlisi de conflictes i a les tècniques per gestionar-los. En aquest sentit, els criminòlegs i criminòlogues desenvolupem tasques per tal d'afavorir la pau social i la reparació del dany en àmbits diversos.

jueves, 20 de noviembre de 2014

L'ACC al IX Fòrum d'Ocupació i Postgraus de la Facultat de Dret de la UB

El passat dia 18 de novembre va tenir lloc a la Facultat de Dret de la UB el IX Fòrum d'ocupació i Postgraus.

L'ACC hi va ser present al llarg de tota la jornada en que es va informar a tots els estudiants de Criminologia que es van apropar fins l'stand dels objectius i activitats que du a terme l'associació.

A la tarda vem rebre la visita del vicedegà d'ordenació acadèmica. De la conversa informal van sortir diverses propostes que mirarem d'anar concretant en els propers mesos.

En resum, bona acollida per part d'alumnes i organitzadors del Fòrum que ens animen i encoratgen a seguir fent feina.

jueves, 13 de noviembre de 2014

Taller de tècniques d’inserció professional per a criminòlegs 3ª Edició (Places limitades)

El proper 22 de novembre reeditem l'exitós taller de tècniques d'inserció professional per a criminòlegs. Es tracta de la tercera edició d'una inciativa conjunta entre l'ACC i l'AIC, que ofereix als criminòlegs la informació i les eines més adequades per al seu exercici professional.

El taller s'estructurarà en dues sessions en un mateix dia. A continuació us resumint breument els continguts:

Bloc I. Recerca i oportunitats de promoció professional 10:00-12:00
Bloc II. Eines 2.0 per adreçar-se als objectius laborals 12:30-15:00 

Les inscripcions s'han de realitzar mitjançant ingrés bancari al número de compte bancari 2038 89 23 22 6000369171 (Bankia), amb justificant mitjançant l'emplenament del formulari que trobareu a aquesta adreça http://goo.gl/forms/1tI6Vq2f7c i enviament del justificant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça tallerinsercio@gmail.com.

A la transferèncià cal indicar concepte: taller així com el nom i cognoms de la persona inscrita. 

El preu de la inscripció és de 10 € per als socis de l'ACC i de l'AIC, i de 20 € per a la resta d'assistents.

El taller es celebrarà al

Centre cívic Barceloneta (SALA P), C. Conreria, 1-9

En cas de no poder assistir no es retornaran els diners, però es guardarà la plaça per a un proper taller.

Podeu descarregar la informació completa en aquest enllaç.


sábado, 25 de octubre de 2014

Reunió amb el Conseller de Justícia

Informem mitjançant aquest escrit de la reunió que van mantenir el president i un dels vicepresidents de l’ACC amb l’Hble. Sr. Germà Gordó i Aubarell, Conseller de Justícia. A aquesta reunió, celebrada a la seu del Departament el passat dia 22 d’octubre, va assistir també el Director General de Dret i Entitats Jurídiques, el Sr. Santiago Ballester i Muñoz.

La sol·licitud de la reunió venia motivada per la possibilitat que els professionals de la criminologia puguem exercir com a mediadors de conflictes en el marc del Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

Addicionalment es van tractar altres temes, cabdals per al nostre col·lectiu i amb els quals ja portem molts anys treballant. Per un costat la sol·licitud de creació del Col·legi Oficial de Criminòlegs de Catalunya, aspecte relacionat íntimament amb l’anterior atès que per tal de ser habilitats com a mediadors és requisit necessari que els professionals de la mediació formin part d’un col·legi professional. En tercer lloc també es va tractar la proposta que els professionals de la Criminologia tinguin cabuda als diferents àmbits d’actuació del Departament de Justícia, proposta que es remunta a l’any 2008 i que creiem no només legítima sinó absolutament necessària.

Pel que fa a la creació del Col·legi el Conseller Gordó va informar que atesa la recent aprovació per part del Govern del Projectede llei d'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, els tràmits encetats l’any 2011 a instància nostra quedaven, una vegada més, aturats.

En relació amb la inclusió efectiva dels professionals de la Criminologia a la plantilla dels diferents serveis del Departament de Justícia, la resposta ha tornat a ser la mateixa que ja venim escoltant des de fa anys: la sempiterna crisi i la manca de recursos econòmics no permet incorporar nous professionals. Més enllà d’aquesta resposta formal ens consta també la manca de voluntat per part dels responsables dels diferents àmbits i la resistència d’uns aparells administratius anquilosats i poc disposats als canvis, tot i comportar evidents avantatges per a la pròpia Administració i, el que és més important, per als ciutadans. No obstant, fruit del convenciment que l’aportació dels criminòlegs representaria una millora de la prestació dels serveis de prevenció de la delinqüència, rehabilitació i tractament dels condemnats, assistència a les víctimes i assessorament dels òrgans judicials, encetarem una nova ronda de contactes amb els responsables d’aquests serveis. Això ho farem, com sempre hem fet, amb voluntat didàctica i constructiva, però deixant molt clar que el nostre col·lectiu és cada vegada més nombrós i exigeix una oportunitat per demostrar la seva vàlua.

Finalment vàrem tractar el tema principal que havia motivat la reunió, l’adequació dels professionals criminòlegs a l’exercici de la mediació i la resolució de conflictes. La nostra postura és que la competència dels criminòlegs en aquest àmbit està fora de qualsevol dubte atesa la inclusió en els plans d’estudi de matèries i assignatures expressament destinades a aquesta comesa i el fet, encara més notable des de la nostra perspectiva, que un dels objectes d’estudi i matèria d’interès preferencial de la ciència criminològica és tot allò relacionat amb els conflictes de convivència i socials.

L’habilitació per a l’exercici de la mediació es conté també, i de forma expressa, al Suplement Europeu dels Títols universitaris en Criminologia (creat dins el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior per clarificar amb validesa europea quines són les competències per a les que capaciten les diferents titulacions), en virtut del qual els professionals de la Criminologia desenvolupen tot un seguit de competències adreçades a la gestió i l'anàlisi de conflictes i a les tècniques per gestionar-los. En aquest sentit, desenvolupem tasques per tal d'afavorir la pau social i la reparació del dany en àmbits diversos.

Davant d’aquests contundents arguments, i a la vista de l’evidència, el Sr. Conseller va donar indicacions per tal que s’iniciïn els tràmits que han de donar com a resultat la signatura d’un conveni entre l’Associació Catalana de Criminòlegs i el Departament de Justícia. Aquest conveni, que segons el nostre criteri haurà de seguir un tràmit preferent i de caràcter urgent, permetrà que els associats a l’ACC puguin incorporar-se al registre de titulats que poden exercir de mediadors de conflictes entre particulars, essent habilitats pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. L’acord implicarà que l’Associació Catalana de Criminòlegs tindrà la mateixa consideració d’un col·legi professional en l’àmbit de la mediació.


Tot i que no podem considerar com a plenament satisfactòria la reunió, sí hem de valorar com a molt positiva la postura del Sr. Conseller pel que fa a l’habilitació professional com a mediadors, atès que representa no només un reconeixement professional dels criminòlegs sinó també una oportunitat d’empleabilitat clara i directa, que ens donarà visibilitat i presència a la societat. Pel que als altres dos aspectes tractats continuarem realitzant totes les gestions que siguin necessàries per tal de donar compliment a les nostres legítimes reivindicacions.

Des de l'ACC continuarem treballant en benefici del nostre col·lectiu i de la Criminologia.

martes, 21 de octubre de 2014

Dóna començament el curs “Los mapes delincuenciales”

Avui ha donat començament, amb un notable èxit d’inscripcions, el curs organitzat conjuntament per l’ACC i la Universitat Autònoma de Barcelona.


Aquest curs especialitzat ha estat dissenyat per tal de formar als assistents en la utilització de la representació geogràfica de la delinqüència, fent ús del software lliure Q-GIS. El curs es porta a terme tots els dimarts fins al proper 18 de novembre i té una durada total de 20 hores.

Els docents del curs, són dos professionals reconeguts als seus respectius àmbits: Anna Badía, professora del Departament de geografia de la UAB i Carles Soto, criminòleg expert en Criminologia ambiental, responsable de l'Observatori de la Delinqüència de Castelldefels i vicepresident de l’ACC.


A l’ACC confiem en la formació continuada de qualitat, professionalitzadora i d’especialitat, per aquesta raó continuarem treballant per oferir a la comunitat criminològica noves activitats sempre interessants i amb preus i condicions especials per als nostres socis.

jueves, 9 de octubre de 2014

S’obre la convocatòria de beques d’investigació i col·laboració en l’àmbit de justícia

  • El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) ha obert dues convocatòries per a la concessió de Beques per a la recerca en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català i Beques de col·laboració per desenvolupar tasques pròpies del Centre.

lunes, 22 de septiembre de 2014

Curs especialitzat en mapes delinqüencialsL'ACC, en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, organiza un curs especialitzat en mapes delinqüencials: curs de representació geogràfica de la delinqüencia amb el software lliure Q-GIS.

Confiem que aquesta informació sigui del vostre interés, especialment per aquells que estigueu interessats en formar-vos a l'àmbit de la Criminologia ambiental. Els docents del curs, són dos professionals reconeguts als seus respectius àmbits: Anna Badía, professora del Departament de geografia de la UAB i Carles Soto, criminòleg expert en Criminologia ambiental, responsable de l'Observatori de la Delinquëncia de Castelldefels i vicepresident de la nostra associació.

El número de places és limitat, i la inscripció per als socis i estudiants de la UAB té un preu reduït de 90 €. La quota ordinària és de 150 €.

Podeu trobar tota la informació sobre aquest interessant curs aquí.

domingo, 25 de mayo de 2014

Reunió sobre el Grau en Seguretat a l’ISPC

En compliment del compromís adquirit fa aproximadament un any, el passat dijous 22 de maig la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) ens va convocar a una reunió informativa sobre el títol de Grau en Seguretat. Van assistir per part de l’ISPC la seva directora, la Sra. Núria Aymerich, el responsable de formació policial, el comissari del cos de Mossos d’Esquadra Antoni Permanyer, i la cap de formació universitària de l’Institut, la Sra. Marta Roca. En nom de la Universitat de Barcelona ho va fer el coordinador de la nova titulació, el professor Josep Baqués. En representació de l’ACC van assistir el seu president, el Sr. David Cuaresma, i un dels vicepresidents, el Sr. Albert Garcia.

Com és ben sabut la notícia de creació d’aquesta nova titulació va generar una justa i comprensible preocupació en el col·lectiu criminològic. Recordem ara que la primera proposta de matèries i continguts que va transcendir era poc menys que un compendi, poc afortunat, de diversos programes de Grau en Criminologia. No només això, la conceptuació que es feia d’aquesta nova titulació, dels seus objectius i de l’exercici professional que n’havia de sorgir d’ella i de les necessitats i demandes socials a les que havia de donar resposta eren, en allò essencial, purament una usurpació de la ciència criminològica.

El resultat immediat va ser, en representació dels professionals i en defensa de la legitimitat científica, una mobilització ferma i amb contundents respostes de l’ACC amb el recolzament de nombroses organitzacions i personalitats.

Passat un any, ara podem dir que, sigui com a conseqüència de les mobilitzacions, de l’enrenou produït, de les negociacions encetades o de la presa de consciència a la que han arribat els responsables de la nova titulació, sigui per la raó que sigui, el cas és que el Grau en Seguretat que ens va ser presentat en la reunió del passat dijous no és ja un Grau en Criminologia amb un altre nom.

Analitzem-ho breument. Tot i que la titulació inclou una única assignatura amb la denominació expressa de “Criminologia”, és prou evident que algunes matèries són de contingut proper o concomitant a les de la nostra ciència. Per una altra banda també podem trobar continguts que, per tractar-se d’una formació englobada a la branca de les ciències socials i jurídiques, són comunes (per exemple, tota la formació bàsica que, inclosa la ja referida assignatura “Criminologia”, representa 60 crèdits). Una cosa similar podem dir de les quatre assignatures que integren la matèria METODOLOGIA, tot el contingut de la matèria SEGURETAT INTERIOR i part de les de SEGURETAT I EMPRESA, o inclús algunes assignatures com “Tècniques de negociació i mediació” o “Anàlisi del risc”. Fins aquí les similituds, que no són poques. No obstant hi ha diferències importants amb l’actual disseny dels plans d’estudi dels graus en Criminologia, tot i que no pròpiament amb el que pot ser considerat una òrbita de coneixement criminològic. Ens referim a matèries com SEGURETAT CORPORATIVA, SEGURETAT INTERNACIONAL, RELACIONS INTERNACIONALS o GESTIÓ D’EMERGÈNCIES.

En conclusió, les similituds entre ambdues titulacions, sigui per objecte de coneixement, voluntat aplicada i possibles destinataris, són evidents. No és estrany, ja que la base científica de la seguretat no és una altra que la Criminologia. Per aquesta raó des de l’ACC seguim mantenint que un programa de postgrau hauria estat, molt probablement, una opció més adequada.


Així les coses i des d’una postura possibilista considerem que, tota vegada que aquests estudis s’han posat en marxa, convé sumar i no pas restar. Creiem que la seguretat, essent part essencial de la Criminologia, és una de les preocupacions més importants de la ciutadania i un bé preuat que mereix més atenció dels àmbits acadèmics. Per aquesta raó encoratgem als responsables del nou Grau a potenciar els coneixements criminològics en els àmbits de responsabilitat de l’ISPC, i els del Departament d’Interior en el seu conjunt; a aprofitar les sinèrgies que es poden i necessàriament s’han de produir entre aquesta titulació i la ciència criminològica, també en allò relatiu a les sortides professionals per als titulats en Criminologia; i a fomentar i impulsar la recerca científica i les titulacions de tercer cicle que donin continuïtat al coneixement criminològic aplicat a l’àmbit de la seguretat.

jueves, 24 de abril de 2014

2a Edició del taller de Tècniques d'inserció professional per a Criminòlegs

Donat l'èxit i la bona acollida desprès de la primera edició del Taller de Tècniques d'inserció professional per a Criminòlegs realitzat el passat any 2013 en col.laboració amb l'Associació Interuniversitària de Criminologia, al que van assistir 70 persones; es va promoure una segona edició d'aquest taller, de nou amb col.laboració de les dues associacions. 

L'objectiu d'aquets tallers és capacitar a l'estudiant i professional criminòleg per a la realització d'una recerca efectiva de feina, apropar-lo a la realitat del mercat laboral actual i mostrar-li les sortides professionals a les que actualment pot optar un titulat en Criminologia.

En aquest sentit es capacita al participant, no nomès per a la presentació de la seva disciplina davant del mercat i les empreses sinò que se li ensenya a detectar les ofertes de feina i els canals en els que aquestes es presenten. Amb una visió més critica, també li habilita per tal de prendre consciència de quines són les seves fortaleses i també dels punts febles a millorar per a preparar-se a la feina que li interessa.

En aquesta segona edició està prevista la participació de la professora María Contreras, vocal de la nostra associació, el President de l'Associació Interuniversitària de Criminologia i la coordinadora de l'OIPCC, Observatori d'inserció professional de Criminòlegs de Catalunya, l'Arantxa Hernáez.  

En resum, els tallers tenen per objectiu dotar al criminòleg de les eines i estratègies per a dur a terme una recerca activa de feina i fer-se un lloc dins del mercat laboral actual.

Pots accedir a tota la informació sobre el taller i les condicions d'inscripció en aquest document.

lunes, 7 de abril de 2014

I tu criminòleg/oga, ens dones suport?

Continuant amb la feina que des dels seus inicis porta realitzant l'Associació Catalana de Criminòlegs en defensa del reconeixement i legimitat professional del Criminòleg, avui us demanem un pas més.

...Per tal de tenir més pes davant de la petició al Parlament per l'aprovació del #Collegiprofessionalcriminòlegs us demanem que us afilieu i així poder reflectir el número de professionals i futurs professionals interessat a la seva creació.

Veure i/o descarregar el document sencer i a tamany real

Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'