lunes, 29 de diciembre de 2014

Bon Nadal i Feliç Any Nou

Des de l´ACC volem desitjar-vos un molt bon Nadal, oferir-vos els nostres millors desitjos i compartir una petita reflexió des del coneixement criminològic.

ELS NOSTRES DESITJOS
"Quantes possibilitats d'elecció tenia Déu a l'hora de construir l'univers?"
Aquesta pregunta, atribuïda per Stephen W. Hawking a Einstein a la seva Història del Temps (1988, Editorial Crítica, Barcelona, pàg. 222), resumeix perfectament un dels debats filosòfics més aferrissats des del Segle XVI, què perdura fins als nostres dies, i afecta directament a la nostra ciència. Determinisme versus Llibertat.
El model criminològic de Triple Risc Delictiu, de S. Redondo (publicat a la REIC, 2008), sorgeix per ordenar, parsimoniosament, diverses teories i enfocaments criminològics. Així com el determinisme de Laplace va patir un dur cop amb el Principi d'Incertesa, la pugna inter-teòrica en Criminologia es veu abocada a la indeterminació ordenada, com les persones. Malgrat els nostres ingredients bàsics, què ens predisposen, tenim capacitat de canviar, en funció d'aquests ingredients personals, el suport que se'ns brinda i les oportunitats que la vida ens va posant al nostre esdevenir.
Aquestes dates assenyalades, més enllà de les creences de cadascú de nosaltres, exalten valors necessaris per protegir la societat, a la nostra prole, o bé a nosaltres mateixos, de la delinqüència i la conducta antisocial. Ingredients bàsics, com els nostres gens, probablement ens marquen relacionalment, però tots som capaços de valorar l'esforç de reunir-se amb amics i família donada l'oportunitat que se'ns presenta cada final d'any. I, encara en els marcs més desestructurats o disfuncionals, hi ha espai per a la reconciliació, la concòrdia, la superació de les diferències i la tolerància, estretament lligada a la llibertat.
Aquesta última paraula, tan gastada en els nostres dies associada a la negativitat, és la que ens fa diferents, la qual ens ha de guiar en la ciència i en les nostres relacions socials. És la base d'un ingredient fonamental de protecció en aquests difícils temps: el suport prosocial. I aquest només es pot donar tolerant (-nos): com resumia Savater en la seva Política per Amador (2007, Ariel, Barcelona), no tolerar la intolerància és la millor manera de produir tolerància. Com criminòlegs i criminòlogues, estem convençuts que la tolerància és la millor manera de fomentar el suport social, una de les claus de la prevenció.
Potser aquest 2015 puguem aplicar, cada dia, la millor expressió de la tolerància, resumida en la lletra d'una nadala: "nit de pau, nit d'amor", per a tothom.

NUESTROS DESEOS (CASTELLANO)
“¿Cuántas posibilidades de elección tenía Dios al construir el universo?”
Esta pregunta, atribuida por Stephen W. Hawking a Einstein en su Historia del Tiempo (1988, Editorial Crítica, Barcelona, pág. 222), resume perfectamente uno de los debates filosóficos más enconados desde el Siglo XVI que perdura hasta nuestros días y afecta directamente a nuestra ciencia. Determinismo versus Libertad.
El modelo criminológico de Triple Riesgo Delictivo, de S. Redondo (publicado en la REIC, 2008), surge para ordenar, parsimoniosamente, diversas teorías y enfoques criminológicos. Así como el determinismo de Laplace sufrió un duro golpe con el Principio de Incertidumbre, la pugna inter-teórica en Criminología se ve abocada a la indeterminación ordenada, como las personas. Pese a nuestros ingredientes básicos, que nos predisponen, tenemos capacidad de cambiar, en función de dichos ingredientes personales, el apoyo que se nos brinda y las oportunidades que la vida nos va poniendo sobre nuestro devenir.
Estas fechas señaladas, más allá de las creencias de cada uno de nosotros, exaltan valores necesarios para proteger a la sociedad, a nuestra prole o a nosotros mismos, de la delincuencia y la conducta antisocial. Ingredientes básicos, como nuestros genes, probablemente nos marcan relacionalmente, pero todos somos capaces de valorar el esfuerzo de reunirse con amigos y familia dada la oportunidad que se nos presenta cada final de año. Y, aún en los marcos más desestructurados o disfuncionales, hay espacio para la reconciliación, la concordia, la superación de las diferencias y la tolerancia, íntimamente ligada a la libertad.
Esta última palabra, tan manida en nuestros días asociada a la negatividad, es la que nos hace distintos, la que nos debe guiar en la ciencia y en nuestras relaciones sociales, es la base de un ingrediente fundamental de protección en estos difíciles tiempos: el apoyo prosocial. Y éste sólo se puede dar tolerando(nos): como resumía Savater en su Política para Amador (2007, Ariel, Barcelona), no tolerar la intolerancia es la mejor forma de producir tolerancia. Como criminólogos/as, estamos convencidos de que la tolerancia es la mejor manera de fomentar el apoyo social, una de las claves de la prevención.
Tal vez este 2015 podamos aplicar, cada día, la mejor expresión de la tolerancia, resumida en la letra de un villancico: “noche de paz, noche de amor”, para todas las personas.

OUR DESIRES (ENGLISH)
"How much choice did God have in constructing the universe?"
This question, attributed by Stephen W. Hawking to Einstein in his A Brief History of Time (in Spanish, 1988 Editorial Crítica, Barcelona, p. 222) summarizes perfectly one of the fiercest, since the sixteenth century that continues to our days, philosophical debates, which directly affects our science. Free will VS determinism.
The criminological model of Triple Risk of Delinquency, from S. Redondo (published at REIC, 2008), comes to order, parsimoniously, various criminological theories and approaches. As the Laplace´s determinism suffered a blow with the Uncertainty Principle, the inter-theoretical struggle in Criminology is doomed to the orderly indeterminacy, like people. Despite our basic ingredients that predispose us, we have ability to change, depending on such personal ingredients, the support given to us and the opportunities that life will put us on our becoming.
Christmas Time, beyond the beliefs of each of us, exalts necessary values to protect society, our offspring or ourselves, from crime and antisocial behavior. Basic ingredients, like our genes, are probably responsible of our relational capabilities, but we can all appreciate the effort to meeting with friends and family given the opportunity presented to us each year ending. Even in the most disorganized or dysfunctional frames, there is room for reconciliation, harmony, overcoming differences and tolerance, closely linked to freedom.
This last word, overused nowadays in association with negative feelings, is what makes us different, which should guide us in science and in our social relations. Is the basis of a protective primary ingredient at these difficult times: prosocial support. And this can be only possible by tolerating (ourselves): as Savater summarized in its “Policy for Amador” (in Spanish, Política para Amador, 2007, Ariel, Barcelona), not tolerating intolerance is the best way to produce tolerance. As criminologists, we believe that tolerance is the best way to promote social support, a key to prevention.
Perhaps this 2015 we can apply each day the best expression of tolerance, summarized in the words of a Carol: "Silent Night, Holy Night", for all people.

Negociacions sobre el conveni de mediació amb el Departament de Justícia

Després de dues reunions amb la Directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, la Sra. Rosa M. Torre, encara no s'ha materialitzat el conveni què permeti la incorporació dels criminòlegs al Registre general de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. No obstant, sí podem afirmar que existeix voluntat política, i que es compliran les indicacions que el Sr. Conseller va donar després de la reunió celebrada el passat 22 d'octubre, per tal que s'iniciessin els tràmits que hauran de donar com a resultat la signatura d'un conveni entre l'Associació i el Departament de Justícia.

No tenim cap dubte que la voluntat política que ens han transmés les diverses trobades amb els responsables del Departament de Justícia donaran lloc a un resultat satisfactori en un breu espai de temps.

Recordem que la signatura d'aquest acord implicarà que l'ACC tindrà la mateixa consideració d'un col·legi professional en l'àmbit de la mediació i que, tal i com ja li vàrem expressar al Sr. Conseller en l'esmentada reunió, l'adequació dels professionals criminòlegs a l'exercici de la mediació i la resolució de conflictes està fora de qualsevol dubte atesa la inclusió en els plans d'estudi de matèries i assignatures expressament destinades a aquesta comesa i el fet, encara més notable des de la nostra perspectiva, que un dels objectes d'estudi i matèria d'interès preferencial de la ciència criminològica és tot allò relacionat amb els conflictes socials i de convivència.

L'habilitació per a l'exercici de la mediació es conté també, i de forma expressa, al Suplement Europeu dels Títols universitaris en Criminologia (creat dins del marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior per clarificar amb validesa europea quines són les competències per a que les capacitin les diferents titulacions), en virtut del qual els professionals de la Criminologia desenvolupen tot un seguit de competències adreçades a la gestió i l'anàlisi de conflictes i a les tècniques per gestionar-los. En aquest sentit, els criminòlegs i criminòlogues desenvolupem tasques per tal d'afavorir la pau social i la reparació del dany en àmbits diversos.

Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'