martes, 12 de marzo de 2013

La Universitat de Barcelona pacta acabar amb les oportunitats laborals dels criminòlegs


La Universitat de Barcelona ha decidit que els titulats en criminologia que ella mateixa forma, i que han accedit als estudis bassant-se en la informació que sobre sortides laborals en els àmbits de seguretat pública i privada ella mateixa proporciona, no estan capacitats per desenvolupar realment aquestes tasques professionals.

Per aquesta raó ha decidit crear una nova titulació, en col·laboració amb l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, organisme depenent del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, que sense aportar res de nou i millor al que ja es a fa a les diverses titulacions de Grau en criminologia disponibles arreu, formarà als futurs quadres de comandament dels cossos policials, penitenciaris i directius de seguretat privada, especialistes en comunicació relacionada amb la seguretat, la prevenció i la delinqüència, així com en l'anàlisi de la seguretat i les tasques de fomació acadèmica i investigació científica en l'àmbit de la seguretat. És a dir, allò per al que ja estan preparats els criminòlegs i als que encara no se'ls ha donat prous opcions per a retornar a la societat el benefici derivat dels coneixements adquirits amb un notable esforç no només personal sinó també, i això és molt important, social si ens atenem al cost derivat de la despesa pública que suposa cada estudiant universitari.

Em resum, la Universitat de Barcelona i l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya desprecien als criminòlegs, titulats universitaris especialment preparats per a fer una tasca útil i necessària. Prefereixen crear una nova titulació que no aporta res de nou però sí generarà beneficis econòmics per la via de les noves matriculacions i donarà utilitat i sentit a una institució, l'ISPC, infrautilitzat a causa de les retallades i la impossibilitat de convocar oposicions que emplenin les seves aules.

L'ACC no pot deixar passar aquest atemptat als interessos legítims del col·lectiu de professionals criminòlegs a Catalunya, per aquesta raó hem dirigit una carta als responsables de les institucions implicades en aquest despropòsit, comunicant-lis la nostra ferma oposició al projecte. A continuaciò la reproduïm per tal que en tingueu constància.

Els destinataris principals de la nostra carta de rebuig han estat el Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona, Dr. Dídac Ramírez i Sarrió; el Degà de la Facultat de Dret, Dr. Enoch Albertí i Rovira; i la Directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Sra. Núria Aymerich i Rocabert. Així mateix, a efectes d'informació, ens hem posat en contacte també amb el Conseller d'Interior, Excm. Sr. Ramón Espadaler i Parcerisas; el Director General d'Universitats, Sr. Lluís Jofre i Roca; i també amb l'ANECA, institució que en darrera instància hauria de donar validessa al nou títol de grau en seguretat.

El text de la carta el teniu a la vostra disposicio a continuació:

L’Associació Catalana de Criminòlegs ha tingut coneixement que el passat 21 de febrer es va celebrar una reunió a la Direcció General d’Universitats per a la creació d’un grau de seguretat que s’impartiria a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i que estaria obert tant a estudiants que han aprovat les PAU com a policies que compleixen les condicions d'acces a la Universitat. Aquesta titulació habilitaria a l’accés a càrrecs de responsabilitat a la policia de Catalunya. Dues universitats públiques catalanes més (Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra) van participar inicialment en aquest projecte però ja s’han desvinculat.

En relació amb aquesta iniciativa l'ACC fa les següents consideracions.

En primer lloc volem felicitar als promotors del projecte per haver entès que, tal i com ja fan nombrosos cossos policials i penitenciaris arreu d’Europa, tant els seus comandaments com els seus agents han de rebre una formació universitària conseqüent amb les importants tasques professionals que desenvolupen. Una formació que els converteixi, ja de bon començament, en especialistes en el món de la delinqüència, en la seva anàlisi i en la comprensió de les seves causes així com en els mètodes més eficaços de prevenció, estudi i explicació de la conducta delictiva, que els facin més eficients i competents alhora que facilitin a les seves organitzacions poder incorporar mecanismes de resposta a la delinqüència de base científica i els mètodes i eines d’intervenció adreçats al tractament de la conducta delictiva en les seves més diverses formes de manifestació.

Totes aquestes raons ens porten a concloure que una formació de nivell universitari específicament adreçada al món de la delinqüència és necessària i summament oportuna, però no obstant no podem estar en absolut d’acord amb la creació d’una nova titulació atès que actualment hi ha a Catalunya cinc universitats públiques que ofereixen la titulació de Grau en criminologia (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona i Universitat Oberta de Catalunya), a més a més d’una altra privada (Universitat Abad Oliva).

La creació d’un nou grau de seguretat no té cap sentit ni justificació ja que la base científica d’uns estudis relatius a la seguretat pública és, ineludiblement, la de la ciència criminològica. La cobertura acadèmica d’aquesta ciència, a nivell docent i d’investigació, ja queda plenament assegurada per l’existència dels diversos títols de grau en criminologia existents a Catalunya.

En aquest moment més de 1200 alumnes cursen els estudis de Grau de criminologia a les universitats públiques catalanes[1], i han accedit a aquests estudis en bona mesura induïts per la informació relativa a les sortides laborals en els diversos àmbits de la seguretat pública i també de la privada. Aquesta informació els hi ha estat subministrada per les pròpies universitats i per la Direcció General d’Universitats. Una quantitat propera a l’anterior són els llicenciats en criminologia que ja van finalitzar els seus estudis o es troben cursant aquest any acadèmic el darrer curs de la titulació que va precedir als actuals graus.

La proposta de creació del grau de seguretat contempla també la previsió d’una formació adient per a que els futurs titulats puguin desenvolupar les tasques pròpies de la direcció de seguretat privada, la gestió de les polítiques públiques de seguretat, l’expertesa en seguretat als mitjans de comunicació o la docència i investigació acadèmica en la seguretat. No obstant la formació necessària per a tals fins queda suficientment recollida als diferents programes de Grau en criminologia ja existents i les sortides laborals associades també es contemplen en els programes informatius abans esmentats.

A la vista de les dades sobre titulats universitaris en criminologia a les que fèiem menció més a dalt, podem afirmar que a Catalunya hi ha una massa crítica suficient d’especialistes en el món de la seguretat formats a les seves universitats que fa viable que qualsevol cos de seguretat policial o penitenciari, públic o privat, pugui cercar bons candidats per als seus quadres de comandament.

Per una altra part aquesta massa crítica de titulats universitaris especialitzats en la seguretat pot estar interessada en assolir el nivell d’expertesa que convé en determinats exercicis professionals. Uns nivells formatius d’especialització que han de ser assolits en finalitzar els estudis de grau i dels que sí considerem hi ha una oferta insuficient.

En base a criteris de racionalitat dels recursos econòmics, materials i humans no resulta en absolut sostenible ni defensable la creació d’una nova titulació que de forma redundant es sumi a una ja molt elevada oferta formativa en criminologia i seguretat, encara més tenint present que bona part de les titulacions existents contemplen una menció específica de seguretat o de seguretat i prevenció, en funció de l’itinerari acadèmic escollit per l’alumne.

Finalment, i atenent a tot el que fins ara hem descrit, com a associació professional representativa del col·lectiu de titulats universitaris en criminologia a Catalunya, expressem el nostre més ferm rebuig a la creació d’un grau en seguretat atès l’agravi que la seva implementació representaria per als graduats en criminologia i el malbaratament que suposaria d’uns recursos públics sempre limitats.

Nota final: Convé deixar constància que els arguments que ens han servit per valorar com a adequada la formació universitària especialitzada en el món de la delinqüència dels comandaments i agents policials i penitenciaris, que està en la base de la iniciativa a la que ens oposem, han estat estrets, gairebé en la seva literalitat, del Complement europeu al títol universitari de criminologia i del Reial Decret 858/2003, de 4 de juliol, de creació del títol oficial de Llicenciat/ada en criminologia.
[1] Aquest càlcul s’ha realitzat amb informació subministrada per les pròpies universitats que ofereixen els estudis de Grau en criminologia. La taxa de titulats es situarà a partir d’aquest curs acadèmic entre els 250 i els 300 nous criminòlegs anuals. S’exclou a la UOC, on en el curs 2012-2013 aproximadament uns 700 alumnes estan cursant aquests estudis, per les peculiaritats supraterritorials del seu model docent.

Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'