martes, 10 de noviembre de 2015

Assemblea general ordinària de l'ACC

L'ACC informa que el proper dia 11 de novembre tindrà lloc l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Catalana de Criminòlegs. L’Assemblea es celebrarà a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona, i tindrà lloc a l'aula 9 de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (Avinguda Diagonal, 684). L'aula 9 està situada al primer pis de l'edifici principal de la Facultat.


L’ordre del dia de l’Assemblea serà el següent:

  1.  Examen i votació de la Memòria anual de la Junta Directiva.
  2.  Examen i votació del pressupost anual de despeses i les quotes ordinàries i extraordinàries per a l’exercici 2016.
  3.  Examen i votació de l’estat de comptes de l'any anterior.
  4.  Exposició de diverses propostes de resolució que la Junta Directiva eleva a l’Assemblea.
  5.  Exposició de les candidatures, votació i elecció dels membres d’una nova Junta Directiva.


D'acord amb l'ordre del dia a aquesta Assemblea es procedirà a l’elecció d’una nova Junta Directiva. Des de l’actual Junta considerem molt important dur a terme una renovació generacional i la reformulació d’objectius i fites de l’ACC. Per aquest motiu l’assistència dels associats és encara més important.

Així mateix l'actual junta anima a presentar candidatures a aquesta elecció. Us recordem que la Junta Directiva ha d’estar composada pels següents membres: President, dos Vice-presidents, Secretari, Tresorer i tres vocals. Les candidatures han de ser presentades per escrit al Secretari en el moment de donar començament a l’Assemblea, cada candidatura ha de contenir tants candidats com a membres a cobrir, és a dir vuit (8), i tots ells han de ser membres de l’Associació Catalana de Criminòlegs i estar al corrent del pagament dels rebuts d’afiliació. No obstant, en aquesta ocasió, amb la intenció de facilitar la renovació a la que es feia esment més a dalt, prèviament es proposarà a l’Assemblea l’acceptació de candidatures que no arribin a cobrir els vuit (8) llocs vacants, sempre i quan quedi garantida la cobertura dels llocs de President, Vice-president, Secretari i Tresorer.

Finalment, es recorda a tots els associats que per tal que pugueu exercir el dret al vot i els altres drets que com a associat reconeixen els estatuts de l’associació al seu article 8, i que reproduïm al peu d’aquest document, cal que estigueu al corrent del pagament dels rebuts d’afiliació a l’Associació.Article 8.- Els drets dels associats són els següents:
  • Tenir veu i vot a les Assemblees Generals, amb la possibilitat d'intervenir en les seus debats.
  • Elegir i ser elegible membre de la Junta Directiva.
  • Exposar per escrit a la Junta Directiva les queixes i suggeriments respecte l'Associació i les seves activitats.
  • Obtenir informació sobre la marxa de l'Associació i participar i col·laborar en tots aquells actes que l'Associació organitza.
  • Sol·licitar al President la reunió de la Junta Directiva per tractar iniciatives referents als interessos de l'Associació, sempre i quan aquests requeriments siguin avalats pel deu per cent (10%) com a mínim dels associats.


viernes, 9 de octubre de 2015

1st International Congress of Profiling & Criminal Behavior Analysis in Violent Crimes


Entre los días 4 y 6 de noviembre de 2015 se celebrará en Barcelona la primera edición del International Congress of Profiling & Criminal Behavior Analysis in Violent Crimes.

Con eminente orientación aplicada en el ámbito policial este congreso permitirá conocer los últimos avances y el estado de la cuestión en ámbitos como homicidios sin cuerpo y en la aplicación del análisis de la conducta delictiva a las investigaciones criminales.

Beques de col·laboració tutoritzada del CEJFE

Com cada any per aquestes dates el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ha feta pública la convocatòria de beques de col·laboració tutoritzada per a estudis i treballs relacionats amb els seus diferents àmbits d'actuació.

Per que fa als criminòlegs hi ha dos categories que resulten especialment interesants i a les quals es pot optar, essent de fet aquest un recurrent objectiu de molts dels estudiants d'últims anys i recentment graduats o llicenciats en Criminologia.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper dia 19 d’octubre. Podeu accedir a la informació de la convocatòria i als tràmits a aquest enllaç.
Les categories que resulten adients al perfil de formació dels criminòlegs són 1) Beques d’investigació en l’àmbit social i criminològic i 2) Beques de formació.
En ambdós casos poden optar estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant els graus sempre que hagin superat un mínim de 120 crèdits, o que s'hagin llicenciat o graduat l'any anterior a la data de publicació de la convocatòria en psicologia de les organitzacions, pedagogia, psicopedagogia, sociologia, dret o qualsevol altra que sigui d'interès per a l'organització, i estudiants de màster oficial dels àmbits de formació assenyalats o que hagin acabat aquests estudis l’any anterior a la data de publicació de la convocatòria.
Tot i que des de l'ACC veiem de forma crítica la resistència del CEJFE a no explicitar de forma clara i expressa la perfecta adequació dels criminòlegs a aquestes convocatòries, hem de reconèixer la seva magnífica vàlua per a la formació criminològica atès que el perfil de competències a desenvolupar és eminentment criminològic.

miércoles, 23 de septiembre de 2015

Seminario de Criminología Aplicada II: Asistencia a las víctimas

La Asociación de Criminólogos de Castilla-La Mancha organiza, conjuntamente con la Universidad de Castilla-La Macha, los días 5 y 6 de octubre de 2015 el


Lugar de celebración:
Salón de Grados de la Facultad de Derecho. Edificio Melchor de Macanaz.
Universidad de Castilla-La Mancha. Albacete


Inscripción y matrícula:
Del 28 de septiembre a 02 de octubre 2015
 

viernes, 18 de septiembre de 2015

Convocatòria de beques d'investigació del CEJFE


El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya ha obert una convocatòria de beques per a la realització de projectes d'investigació. La finalitat d'aquestes beques és subvencionar projectes de recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'administració de justícia i el dret civil català.
 
La nova convocatòria ha sortit publicada al DOGC núm. 6953 de 9 de setembre.
 
El darrer dia hàbil per presentar les sol·licituds és el 9 d’octubre de 2015.

miércoles, 5 de agosto de 2015

Borses d'interins a Justicia. Criminologia puntua el màxim

El passat dia 29/07/2015 es va publicar al DOGC la resolució de convocatòria del procés selectiu per a la constitució de les borses d’interins dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial al servei de l’Administració de justícia a Catalunya.

Entre els diversos mèrits avaluables per a l'accés al cossos de gestió processal i administrativa i tramitació processal i administrativa destaca, en l'apartat corresponent als mèris acadèmics i formació complementària, les titulacions de llicenciat o graduat en Criminologia, amb una puntuació de 0.80 punts, la màxima assolible.

El termini de presentació de sol·licituds és de l’1 al 30 de setembre de 2015.

Trobareu més informació al següent enllaç.

viernes, 31 de julio de 2015

Canvi de la definició del terme criminología al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans

La nova actualització del DIEC2 en línia incorpora cinquanta-un articles nous i prop de tres-centes modificacions, entre elles la corresponent al terme criminología.

La modificació de la definició del terme criminologia s’ha fet a petició de l’Associació Catalana de Criminòlegs i l’Associació Interuniversitària de Criminología.

La nova definició, tot i que, en atenció als criteris filològics i tècnics de l'IEC no recull de forma extensa la definició que nosaltres proposàvem, que era de caire més enciclopèdic, sí resulta molt més adequada i entenedora que l'anterior.

Noticias

Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.

Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University

Vídeos del programa de TV3 'A la presó'