sábado, 25 de octubre de 2014

Reunió amb el Conseller de Justícia

Informem mitjançant aquest escrit de la reunió que van mantenir el president i un dels vicepresidents de l’ACC amb l’Hble. Sr. Germà Gordó i Aubarell, Conseller de Justícia. A aquesta reunió, celebrada a la seu del Departament el passat dia 22 d’octubre, va assistir també el Director General de Dret i Entitats Jurídiques, el Sr. Santiago Ballester i Muñoz.

La sol·licitud de la reunió venia motivada per la possibilitat que els professionals de la criminologia puguem exercir com a mediadors de conflictes en el marc del Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

Addicionalment es van tractar altres temes, cabdals per al nostre col·lectiu i amb els quals ja portem molts anys treballant. Per un costat la sol·licitud de creació del Col·legi Oficial de Criminòlegs de Catalunya, aspecte relacionat íntimament amb l’anterior atès que per tal de ser habilitats com a mediadors és requisit necessari que els professionals de la mediació formin part d’un col·legi professional. En tercer lloc també es va tractar la proposta que els professionals de la Criminologia tinguin cabuda als diferents àmbits d’actuació del Departament de Justícia, proposta que es remunta a l’any 2008 i que creiem no només legítima sinó absolutament necessària.

Pel que fa a la creació del Col·legi el Conseller Gordó va informar que atesa la recent aprovació per part del Govern del Projectede llei d'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, els tràmits encetats l’any 2011 a instància nostra quedaven, una vegada més, aturats.

En relació amb la inclusió efectiva dels professionals de la Criminologia a la plantilla dels diferents serveis del Departament de Justícia, la resposta ha tornat a ser la mateixa que ja venim escoltant des de fa anys: la sempiterna crisi i la manca de recursos econòmics no permet incorporar nous professionals. Més enllà d’aquesta resposta formal ens consta també la manca de voluntat per part dels responsables dels diferents àmbits i la resistència d’uns aparells administratius anquilosats i poc disposats als canvis, tot i comportar evidents avantatges per a la pròpia Administració i, el que és més important, per als ciutadans. No obstant, fruit del convenciment que l’aportació dels criminòlegs representaria una millora de la prestació dels serveis de prevenció de la delinqüència, rehabilitació i tractament dels condemnats, assistència a les víctimes i assessorament dels òrgans judicials, encetarem una nova ronda de contactes amb els responsables d’aquests serveis. Això ho farem, com sempre hem fet, amb voluntat didàctica i constructiva, però deixant molt clar que el nostre col·lectiu és cada vegada més nombrós i exigeix una oportunitat per demostrar la seva vàlua.

Finalment vàrem tractar el tema principal que havia motivat la reunió, l’adequació dels professionals criminòlegs a l’exercici de la mediació i la resolució de conflictes. La nostra postura és que la competència dels criminòlegs en aquest àmbit està fora de qualsevol dubte atesa la inclusió en els plans d’estudi de matèries i assignatures expressament destinades a aquesta comesa i el fet, encara més notable des de la nostra perspectiva, que un dels objectes d’estudi i matèria d’interès preferencial de la ciència criminològica és tot allò relacionat amb els conflictes de convivència i socials.

L’habilitació per a l’exercici de la mediació es conté també, i de forma expressa, al Suplement Europeu dels Títols universitaris en Criminologia (creat dins el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior per clarificar amb validesa europea quines són les competències per a les que capaciten les diferents titulacions), en virtut del qual els professionals de la Criminologia desenvolupen tot un seguit de competències adreçades a la gestió i l'anàlisi de conflictes i a les tècniques per gestionar-los. En aquest sentit, desenvolupem tasques per tal d'afavorir la pau social i la reparació del dany en àmbits diversos.

Davant d’aquests contundents arguments, i a la vista de l’evidència, el Sr. Conseller va donar indicacions per tal que s’iniciïn els tràmits que han de donar com a resultat la signatura d’un conveni entre l’Associació Catalana de Criminòlegs i el Departament de Justícia. Aquest conveni, que segons el nostre criteri haurà de seguir un tràmit preferent i de caràcter urgent, permetrà que els associats a l’ACC puguin incorporar-se al registre de titulats que poden exercir de mediadors de conflictes entre particulars, essent habilitats pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. L’acord implicarà que l’Associació Catalana de Criminòlegs tindrà la mateixa consideració d’un col·legi professional en l’àmbit de la mediació.


Tot i que no podem considerar com a plenament satisfactòria la reunió, sí hem de valorar com a molt positiva la postura del Sr. Conseller pel que fa a l’habilitació professional com a mediadors, atès que representa no només un reconeixement professional dels criminòlegs sinó també una oportunitat d’empleabilitat clara i directa, que ens donarà visibilitat i presència a la societat. Pel que als altres dos aspectes tractats continuarem realitzant totes les gestions que siguin necessàries per tal de donar compliment a les nostres legítimes reivindicacions.

Des de l'ACC continuarem treballant en benefici del nostre col·lectiu i de la Criminologia.

Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'